REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VIVABOX.PL

I. Wstęp

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny tworzy się niniejszy regulamin (dalej „regulamin”) sklepu internetowego www.vivabox.pl (dalej „sklep internetowy”).
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.vivabox.pl prowadzony jest przez firmę Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033826, REGON 013055815, NIP 522-23-57-343, wysokość kapitału zakładowego 3.000.000 zł
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.vivabox.pl jest możliwe poprzez połączenie z siecią internet i wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer (8.x i wyższe) z włączoną obsługą JavaScript, FireFox (21.x i wyższe) z włączoną obsługą JavaScript, Opera (12.x) z włączoną obsługą JavaScript, Google Chrome (27.x) z włączoną obsługą JavaScript.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25.
 5. Klientem jest każdy podmiot korzystający z serwisu www.vivabox.pl lub nabywający towary w www.vivabox.pl („Klient”).
 6. Do Klientów realizujących Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox, poprzez rejestrację na stronie internetowej, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia działu II, IV, V, VII, VIII regulaminu.

II. Oferta

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.vivabox.pl.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu internetowego, odnoszące się do towarów, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Do umowy sprzedaży zawieranej w ramach sklepu internetowego między Klientem a Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
 4. Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego nie odzwierciedla stanu magazynowego sklepu, tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów, uniemożliwiające realizację zamówienia.
 5. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzedaży w sklepie internetowym niektórych towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, w szczególności alkoholi.

III. Ceny towarów

 1. Ceny prezentowane w sklepie:
  1. zawierają podatek VAT (ceny brutto),
  2. są podawane w polskich złotych,
  3. nie zawierają kosztów wysyłki
 2. Ceny mogą ulec zmianie.
 3. Informacja o cenie podawana na stronie www.vivabox.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail w toku przyjmowania zamówienia, dla ilości podanych w zamówieniu, aż do zakończenia realizacji zamówienia, co oznacza, że cena nie ulegnie zmianie pomimo ewentualnych zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.

IV. Składanie zamówienia i czas realizacji

 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz, który wyświetla się po wybraniu towaru lub towarów.  Klient nie ma obowiązku rejestracji.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu kupującego oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, NIP (nie dotyczy osób fizycznych).
 3. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient sklepu internetowego otrzymuje na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia może być w razie konieczności poprzedzona telefonicznym potwierdzeniem. Zamówienie może zostać anulowane lub wstrzymane w realizacji, jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe.
 6. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po autoryzacji transakcji w Centrum Rozliczeniowym eCard lub po wpłynięciu płatności na wskazane konto w przypadku płatności przelewem zwykłym. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie lub w okresach zwiększonej ilości zakupów (np. Święta Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka itp.) termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 14 dni, o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub na podany w zamówieniu adres e-mail.
 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).
 8. Ze względu na różną dostępność towarów prezentowanych w ofercie sklepu internetowego, uzależnioną od realizacji zamówień u dostawców towarów, z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta i wskazać nowy termin realizacji zamówienia lub dokonać zwrotu kwot wpłaconych na poczet realizacji zamówienia.
 9. Zamówienia mogą być realizowane z rabatem promocyjnym. Rabaty nie sumują się. Rabatom nie podlegają opłaty związane z dostawą towarów.
 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

V. Dostawa

 1. Wysyłka towaru zamówionego w sklepie jest realizowana za pośrednictwem firmy pocztowej lub firmy kurierskiej. W przypadkach niektórych przesyłek lista dostawców może być ograniczona tylko do firmy kurierskiej (w szczególności przy dostawie większych ilości towarów, dostawie towarów o dużej wadze lub dużych gabarytach).
 2. Sodexo Benefits and Rewards Services dołoży wszelkiej staranności aby produkt był dostarczony w ciągu 14 dni roboczych zaś maksymalny czas oczekiwania nie przekroczy 30 dni.
 3. Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona do klienta w ciągu 30 dni od daty jej wysłania, Klient powinien przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki na adres e-mail sklepu: reklamacje.vivabox.svc.pl@sodexo.com

VI. Koszty przesyłki i płatność

 1. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski przez firmy pocztowe lub firmy kurierskie wybrane przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. Sposób wysyłki towaru jest dostępny do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 2. Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki i jest uzależniony od aktualnych cen firmy pocztowej lub firmy kurierskiej, od sumarycznej wagi przesyłki, a także od kosztów pakowania zamówionych towarów. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient.
 3. Płatność za zamówienie jest możliwa przelewem zwykłym (przedpłata) lub on-line (karty płatnicze, przelewy on-line) za pośrednictwem firmy eCard.
 4. W przypadku płatności przelewem zwykłym, kwotę należności za zamówienie Klient zobowiązany jest do przelania na konto bankowe podane w e-mailu, po uprzednim potwierdzeniu zamówienia, ze względu na możliwe różnice w ilości dostępnych towarów w sklepie internetowym.
 5. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli w przeciągu 14 dni od jego złożenia Klient nie dokona płatności za to zamówienie.
 6. Klient ponosi ryzyko wcześniejszej zapłaty za zamówienie bez uprzedniego potwierdzenia możliwości jego zrealizowania w przypadku płatności przelewem zwykłym. W takim przypadku kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwracana na konto klienta.

VII. Zwroty i reklamacje

 1. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyn poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od wydania towaru na adres Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Marywilska 34i, 03-228 Warszawa oraz odesłanie towaru.
 2. Odstąpienie od umowy i odesłanie towaru jest możliwe, gdy towar jest pełnowartościowy i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody, w przypadku, gdy odesłany towar jest w stanie zmienionym w granicach przekraczających zwykły zarząd.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nabycia towaru o właściwościach określonych przez Klienta indywidualnie lub związanych z jego osobą (towary wykonane na specjalne zamówienie Klienta), towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub który ze względu na swój charakter nie może być zwrócony, prasy, nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania towaru razem z dowodem zakupu (faktura VAT) lub jego kopią na adres podany w pkt 1. Sklep Internetowy gwarantuje w takim przypadku zwrot, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, ceny uiszczonej przez Klienta w związku z zakupem towaru oraz kosztów przesyłki uiszczonych przy zakupie. . Sklep Internetowy zwraca pieniądze drogą, którą Klient uiścił opłatę.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na zasadach określonych w ustawie Prawo Przewozowe. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji na adres Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Marywilska 34i, 03-228 Warszawa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty pokrywa zgłaszający reklamację.
 6. Reklamacja winna zawierać wskazanie Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 7. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, sklep internetowy zwraca się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zlecenia.
 8. Sklep internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Sklep internetowy informuje o tym Klienta podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 9. W wypadku gdy na podstawie reklamacji wymagane jest dokonanie zwrotu uiszczonej przez Klienta płatności, Sklep internetowy dokona zwrotu drogą, którą Klient uiścił opłatę, potrącając ewentualne koszty przelewu zwrotnego z kwoty realizowanego zwrotu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej podczas składania zamówienia, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby używające danych osobowych osób trzecich.
 4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
 5. Do umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.
 6. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, wszelka korespondencja prowadzona jest jedynie w języku polskim.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 8. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji niezbędnych do realizacji zamówienia oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej podczas składania zamówienia, informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 9. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zamówień składanych od dnia 16.09.2013 r.