REGULAMIN KORZYSTANIA Z CERTYFIKATÓW/ VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH VIVABOX

I.Definicje:

Sodexo- firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wprowadziła na polski rynek Pakiety Vivabox, prowadzi ich sprzedaż, realizuje Certyfikaty/ Vouchery Podarunkowe Vivabox,

Certyfikat Podarunkowy Vivabox / Voucher Podarunkowy Vivabox - znak legitymacyjny bez nominału, upoważniający do wymiany Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na jeden lub kilka Produktów Końcowych w zależności od rodzaju Zestawu Vivabox. Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox nie podlega wymianie na gotówkę,

Klient - podmiot, który nabył Zestaw Vivabox od Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.,

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, nabywający Zestaw Vivabox od Sodexo, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zestaw Vivabox - produkt składający się co najmniej z katalogu i opisu Produktów Końcowych oraz Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox, który może zawierać dodatkowo płyty dvd, próbki, drobne upominki lub inne rzeczy w zależności od rodzaju Zestawu Vivabox,

Produkt Końcowy - towar/towary wydawane przez Usługodawcę bądź Sodexo lub usługa/usługi świadczone przez Usługodawcę bądź Sodexo na rzecz Użytkownika w zamian za Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox,

Punkt - punkty usługowo-handlowe należące do sieci Usługodawcy, siedziba Usługodawcy lub inne miejsce wskazane przez Usługodawcę, w których Użytkownik może zrealizować Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox,

Regulamin/ny świadczenia usług (Regulamin/ny Usługodawcy) - regulamin dotyczący każdej usługi oferowanej w Pakiecie Vivabox, zawierający szczegółowe warunki realizacji tego typu usługi.

Sklep Internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.vivabox.pl, prowadzony przez firmę Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Termin Ważności - data wskazana w treści Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox, po której wygasa prawo Użytkownika do realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox,

Usługodawca - osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dostarczająca Produkt Końcowy w zamian za Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox. Wykaz Usługodawców znajduje się w Zestawie Vivabox,

Użytkownik - osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, które przedstawią Usługodawcy bądź Sodexo Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox do realizacji,

II. Zakup Zestawu Vivabox:

 1. Klient może nabyć Zestaw Vivabox od Sodexo za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub poprzez sieć obsługi..
 2. Klient może samodzielnie wykorzystać Pakiet Vivabox lub podarować go innej osobie/ osobom (Użytkownikowi).
 3. Zakup Zestawu Vivabox oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta, a Klient jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o jego treści.
 4. Ceny Zestawów Vivabox, które są cenami brutto, nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Sodexo zastrzega prawo do wyłączenia ze sprzedaży w Sklepie Internetowym niektórych produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności alkoholi lub Zestawów Vivabox zawierających alkohol.
 6. Zawarty w załączonym do Vivabox Katalogu wykaz produktów i usług realizowanych w zamian za Certyfikat/Voucher Vivabox nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz ma jedynie charakter informacyjny i może ulec zmianie. W celu zapoznania się z aktualną listą produktów i usług należy wejść na stronę www.vivabox.pl.

III. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku dokonania zakupu Zestawu Vivabox za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty wydania Zestawu Vivabox, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Odstąpienie od umowy i odesłanie Zestawu Vivabox jest możliwe,,  gdy Zestaw Vivabox  jest pełnowartościowy i w stanie niezmienionym.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Zestawu Vivabox zawierającego towary o właściwościach określonych przez Klienta indywidualnie lub związanych z jego osobą(towary wykonane na specjalne zamówienie Klienta), towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone, prasę, nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania Zestawu Vivabox razem z dowodem zakupu (faktura VAT) lub jego kopią na adres: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Marywilska 34i, 03-228 Warszawa. Sklep Internetowy gwarantuje w takim przypadku zwrot, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, ceny uiszczonej przez Klienta w związku z zakupem Zestawu Vivabox oraz kosztów przesyłki uiszczonych przy zakupie. Sklep Internetowy zwraca pieniądze drogą, którą Klient uiścił opłatę.
 5. Klient może również wymienić Zestaw Vivabox na inny, przy czym pokrywa koszty  wszystkich przesyłek.

IV.Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na zasadach określonych w ustawie Prawo Przewozowe..
 2. Wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie Zestawy Vivabox lub Produkty Końcowe są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji na adres Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Marywilska 34i, 03-228 Warszawa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Zestawu Vivabox lub Produktu Końcowego z winy Klienta lub Użytkownika, wówczas wszelkie koszty pokrywa zgłaszający reklamację.
 3. W sytuacji błędnej dostawy i/lub niezgodności rodzaju Zestawu Vivabox lub Produktu Końcowego z zamówieniem, Klient jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Zestawu Vivabox przez Klienta lub Produktu Końcowego przez Użytkownika na adres Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Marywilska 34i, 03-228 Warszawa.
 4. W przypadku reklamacji realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox realizowanego poprzez zarejestrowanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na stronie internetowej na nim wskazanej lub poprzez przesłanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na wskazany na nim adres, Użytkownik jest zobowiązany na żądanie Sodexo do przesłania oryginału lub kopii części Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na adres w nim wskazany.
 5. Reklamacja winna zawierać wskazanie Klienta lub Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. W razie konieczności jej uzupełnienia, Sodexo zwróci się odpowiednio do Klienta lub do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zlecenia
 6. Podstawą do reklamacji Produktu Końcowego wydawanego przez Sodexo jest dokument WZ (dokument wydania na zewnątrz magazynu) przesłany przez Sodexo wraz z Produktem Końcowym
 7. Sodexo rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Sodexo informuje o tym odpowiednio Klienta lub Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 8. W wypadku, gdy na podstawie reklamacji wymagane jest dokonanie zwrotu uiszczonej przez Klienta płatności, Sodexo dokona zwrotu drogą, którą Klient uiścił opłatę.
 9. Po doręczeniu Zestawu Vivabox do Klienta lub Produktu Końcowego do Użytkownika, Sodexo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zgubienie lub zniszczenie Zestawu Vivabox, Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox lub Produktu Końcowego przez Klienta lub Użytkownika, ani za ich kradzież.

V. Realizacja Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox w Punkcie

 1. Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox może być zrealizowany w Punktach Usługodawców wskazanych w Zestawie Vivabox.
 2. Podstawę do otrzymania towaru lub realizacji usługi stanowi ważny Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox. Użytkownik może otrzymać jeden lub kilka towarów lub zrealizować jedną lub kilka usług dokonując ich wyboru z towarów lub usług wskazanych w Zestawie Vivabox. Przed dokonaniem wyboru usługi Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z odpowiednim Regulaminem świadczenia usług.
 3. Użytkownik powinien przekazać Usługodawcy Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox najpóźniej w chwili otrzymania towaru lub realizacji usługi.
 4. Użytkownik ponosi koszty dojazdu do miejsca otrzymania Produktu Końcowego.
 5. W celu skorzystania z usługi Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą w terminie wskazanym we właściwym dla danej usługi Regulaminie świadczenia usług, a usługa zostanie wykonana w terminie indywidualnie uzgodnionym przez Użytkownika z Usługodawcą.
 6. Usługodawca może nie przyjąć od Użytkownika Certyfikatów/ Voucherów Podarunkowych Vivabox: uszkodzonych (podartych, zmiętych, sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym identyfikację) lub sfałszowanych oraz po upływie Terminu Ważności.

VI. Realizacja Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox przez rejestrację na stronie internetowej lub przesłanie na adres w nim wskazany

 1. Realizacja niektórych Certyfikatów/ Voucherów Podarunkowych Vivabox w zależności od Pakietu Vivabox może odbywać się poprzez zarejestrowanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na stronie internetowej wskazanej na Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox lub poprzez przesłanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na adres na nim wskazany.
 2. W celu realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox poprzez zarejestrowanie na stronie internetowej, należy zalogować się na niej za pomocą zawartego w Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox kodu, oraz dokonać wyboru Produktu Końcowego w katalogu produktów dostępnym on-line.
 3. W przypadku realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox poprzez przesłanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na adres na nim wskazany, Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox przesłany do Sodexo musi zawierać wskazane na Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox dane Użytkownika umożliwiające Sodexo realizację Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox. Użytkownik ponosi koszty dostarczenia Certyfikatów/ Voucherów Podarunkowych Vivabox do Sodexo, która nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem, ani na koszt odbiorcy.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zastosowania się do zamieszczonych na Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox instrukcji, w szczególności do zachowania części Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na potrzeby reklamacji w przypadku realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox poprzez przesłanie go na wskazany na nim adres do wysyłki.
 5. Czas realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox przez Sodexo wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po zarejestrowaniu Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na stronie internetowej na nim wskazanej lub do 14 dni roboczych od dostarczenia Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox do Sodexo w przypadku realizacji poprzez przesłanie go na wskazany na nim adres drogą pocztową. W przypadku braku dostępności Produktu Końcowego w magazynie lub w okresach zwiększonej ilości zakupów termin realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox przez Sodexo może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
 6. Realizacja Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox przez Sodexo jest uzależniona od dostępności Produktów Końcowych na magazynie. W przypadku wyczerpania się zapasu wybranego przez Użytkownika Produktu Końcowego, Sodexo skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub usługi o właściwościach nie gorszych jak te, które ma uprzednio wybrany przez Użytkownika Produkt Końcowy.
 7. Za dotrzymanie Terminu Ważności uważa się zarejestrowanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na stronie internetowej wskazanej na Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox najpóźniej w dniu wskazanym jako Termin Ważności, w przypadku realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox w drodze zarejestrowania go na stronie internetowej albo nadanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox w placówce pocztowej najpóźniej w dniu wskazanym jako Termin Ważności, w przypadku realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox w drodze przesłania go do Sodexo.

VII. Termin Ważności

Klient i Użytkownik akceptują fakt, iż Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox może być wykorzystany jedynie w Terminie Ważności wskazanym na Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox. W przypadku nie wykorzystania Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox w Terminie Ważności ani Klient, ani Użytkownik nie będą mogli sobie rościć prawa do zwrotu ceny ani do odszkodowania z tego tytułu

VIII. Odpowiedzialność z tytułu realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox

 1. Odpowiedzialność za dostarczenie Produktu Końcowego wydawanego lub świadczonego przez Usługodawcę, w szczególności za dostarczenie niekompletnego, wadliwego lub innego niż zamówiony przez Użytkownika oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, ponosi Usługodawca.
 2. Odpowiedzialność za dostarczenie Zestawu Vivabox przez Sodexo, w szczególności za dostarczenie niekompletnego, wadliwego lub innego niż zamówiony przez ponosi Sodexo.
 3. Sodexo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez Produkt Końcowy wydawany lub świadczony przez Usługodawcę, w szczególności za jakiekolwiek szkody, wypadki, uszkodzenia ciała, utratę zdrowia bądź śmierć w trakcie świadczenia usług przez Usługodawcę.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika, iż niektóre Produkty Końcowe będą dostępne jedynie w przypadku posiadania przez Użytkownika odpowiedniego wieku, dobrego zdrowia lub innych warunków, wymaganych ze względu na właściwości Produktu Końcowego.
 5. Wybór usługi jest dokonywany na ryzyko Użytkownika. W sytuacji braku akceptacji przez Użytkownika Regulaminu Usługodawcy, Usługodawca ma prawo odmowy realizacji usługi, a ani Użytkownikowi ani Klientowi za wyjątkiem Klienta będącego Konsumentem nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezrealizowania usługi, w szczególności roszczenie o zwrot ceny Zestawu Vivabox.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Użytkownika i Usługodawcy, wskazanych przykładowo w Regulaminach świadczenia usług, uniemożliwiających realizację pewnych usług, Usługodawca ma prawo do niewykonania Usługi i uzgodnienia z Użytkownikiem innego dogodnego dla Użytkownika terminu wykonania usługi, a Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sodexo lub Usługodawcy. Usługodawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Użytkownikiem innego dogodnego dla Użytkownika terminu, w przypadku wystąpienia przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność. Sodexo ponosi odpowiedzialność z tytułu zaginięcia wysłanych przez Użytkownika Certyfikatów/ Voucherów Podarunkowych Vivabox od momentu ich dostarczenia do Sodexo.
 7. W przypadku gdy Użytkownik nie odbierze Produktu Końcowego we wskazanym przez spedytora terminie, Produkt Końcowy zostanie zwrócony do Sodexo, a ponownej wysyłki Produktu Końcowego Sodexo dokona na koszt Użytkownika.
 8. Użytkownik rejestrując Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox na stronie internetowej wskazanej na Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox lub przesyłając Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox na wskazany na nim adres, akceptuje postanowienia „Regulaminu Korzystania z Certyfikatów/ Voucherów Podarunkowych Vivabox”.

IX. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Użytkownik realizujący Certyfikat/ Voucher Podarunkowy Vivabox poprzez jego rejestrację na stronie internetowej wskazanej na Certyfikacie/ Voucherze Podarunkowym Vivabox lub poprzez przesłanie Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox na adres w nim wskazany, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sodexo. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox przez Sodexo.

X. Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące zakupu Zestawu Vivabox lub realizacji Certyfikatu/ Voucheru Podarunkowego Vivabox będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy albo Sodexo, a gdy Klient lub Użytkownik jest Konsumentem rozstrzygany będzie przez właściwy miejscowo sąd powszechny.